OZE Annopol » Cele i efekty społeczno – gospodarcze projektu
A A A KONTRAST

Tutaj jesteś > OZE Annopol > O Projekcie > Cele i efekty społeczno – gospodarcze projektu

Cele i efekty społeczno – gospodarcze projektu

Planowany projekt wpłynie na osiągnięcie celu głównego:

Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Annopol poprzez instalację kolektorów słonecznych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz celów szczegółowych:

 • zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery
 • wzrost efektywności wykorzystania energii cieplnej
 • obniżenie kosztów wytworzenia i zużycia energii Osiągnięcie celów projektu zostanie potwierdzone m.in. wskaźnikami rezultatu:
  1. Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów ( z energii słonecznej) (GJ/rok) – 6 345,29 (2016r.)
  2. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (szt.) – 1 (2015r.)

W projekcie chodzi o zagwarantowanie długofalowych efektów społeczno-gospodarczych dzięki osiągnięciu założonych celów:

 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy (spadek emisji CO2)
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego (dywersyfikacja źródeł energii, eliminacja dotychczasowych, niskoefektywnych urządzeń wytwarzania energii)
 • rozwój nowoczesnego społeczeństwa wykorzystującego najnowsze technologie, wpływającego na sytuację społeczno-gospodarczą, ekonomiczną regionu, kraju, realizującego w związku z tym założenia polityki spójności UE
 • poprawa wizerunku gminy promującej nowoczesne rozwiązania technologiczne, mające zastosowanie w gospodarce (produkcja energii cieplnej dzięki energii słonecznej)
 • propagowanie idei wykorzystywania energii odnawialnej w służbie ochrony środowiska (zrównoważony ekorozwój)

Wśród korzyści ogólnospołecznych, wiążących się z realizacją projektowanego przedsięwzięcia wskazać można:
Korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • obniżenie kosztów pozyskania i zużycia energii przez odbiorców indywidualnych
 • wzrost produkcji energii cieplnej dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii
 • poprawa dostępności do najnowszych technologii umożliwiających wykorzystanie energii słonecznej
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Trace McSorley Womens Jersey