OZE Annopol » Opis i cele projektu
A A A KONTRAST

Tutaj jesteś > OZE Annopol > O Projekcie > Opis i cele projektu

Opis i cele projektu

Gmina Annopol, na obszarach objętych projektem, czerpie energię cieplną z tradycyjnych źródeł jakimi są: piece węglowe, w sporadycznych przypadkach gazowe i elektryczne. Wszystkie budynki miejscowości objęte projektem (prywatne i użyteczności publicznej) czerpią energię cieplną z tych źródeł.

Brak alternatywy dla pozyskiwania energii z innych źródeł powoduje ciągły wzrost kosztów jej pozyskiwania oraz wzrastające zanieczyszczenie środowiska spowodowane stale wzrastającym poziomem emisji CO2 – niskosprawne, zapopielone urządzenia służące do produkcji energii cieplnej. Koszt tony węgla w 2011 r. wynosił 777,61 zł (dane GUS). Z 1 kg węgla do atmosfery emituje się 2,2 kg CO2.. Dotychczasowa emisja CO2 w gminie Annopol (dla obszaru objętego projektem) wynosi 1193,14 Mg. Realizacja Projektu: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminie Annopol” jest w pełni zasadna co zostało potwierdzone w oparciu o dokumenty strategiczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Kluczowym argumentem przemawiającym za realizacją inwestycji jest fakt, iż projekt rozwiąże problemy mieszkańców gminy związane z uzależnieniem od jednego źródła energii oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. W marcu 2007 r. przywódcy państw UE zdecydowali, że w 2020 r. 20% energii wykorzystywanej w całej UE pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, słońce. Wiąże się to z koniecznością realizacji Dyrektywy 2001/77/EC-nakłada ona na członków Unii obowiązki w zakresie: wprowadzania rozwiązań prawnych służących upowszechnianiu odnawialnych źródeł, usuwania barier administracyjnych i raportowania postępów tych działań.

Ze względu na potencjalną energię użyteczną prawie całe województwo lubelskie znajduje się w rejonie, gdzie roczne sumy promieniowania słonecznego kształtują się na poziomie 950 – 1020 kWh/m2. W rejonie tym w półroczu letnim potencjalna energia użyteczna wynosi 821 kWh/m2. Obszar ten oprócz pasa nadmorskiego jest uznawany za uprzywilejowany (o najlepszych warunkach do wykorzystania energii słonecznej w Polsce). Suma usłonecznienia rzeczywistego na Lubelszczyźnie kształtuje się na poziomie 1500 – 1700 godzin (dane GUS). Ponadto powodem, dla którego podjęto się realizacji przedsięwzięcia jest wypełnianie założeń polityki energetycznej gminy, pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych: Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2013: Promowane będą i wspierane finansowo nowe, ekonomicznie efektywne technologie wytwarzania energii. RPO WL 2007-2013 Oś Priorytetowa VI Środowisko i Czysta Energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku: realizacja działania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego.

SR Gminy Annopol 2008-2015: Cel operacyjny 3: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona powietrza w Gminie. Zasadniczym problemem w rozwoju „alternatywnej energetyki” wśród indywidualnych użytkowników jest bariera finansowa i technologiczna. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe mieszkańców, niemożliwym byłoby, bez pomocy gminy i finansowania ze środków UE realizacji projektu.

Potrzeba realizacji projektu wynika z m.in. z:

  • konieczności szukania alternatywy dla kosztochłonnych systemów grzewczych;
  • konieczności eliminowania zanieczyszczenia spowodowanego emisją CO2;
  • konieczności dostosowania polityki energetycznej gminy do wymogów unijnych;
  • konieczności propagowania idei wykorzystywania „czystej” energii odnawialnej;
  • konieczności edukowania przez działanie w trosce o środowisko naturalne;
  • konieczność wykorzystywania najnowszych technologii gwarantujących „zysk” ekonomiczny i społeczny.


Trace McSorley Womens Jersey